Komunikat w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wschowie, w Sławie i Szlichtyngowej.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i z uwagi na względy bezpieczeństwa, Starosta Wschowski tymczasowo zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zlokalizowanych na terenie Powiatu Wschowskiego.

 

Osobiste udzielania porad w punktach zostaje zawieszone na okres od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania. 

 

Porady udzielane będą przy pomocy środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie bądź emailowo
w czasie trwania dyżuru.

 

Adwokat Paweł Poźniak, tel. 720 368 250, e-mail: adwokat.pozniak@op.pl

Adwokat Karolina Walas, tel. 697 588 296, e-mail: karolina.walas87@gmail.com

– poniedziałek od godz. 13.00-17.30

– wtorek od godz.13.00 do 17.30,

– środa od godz. 13.30 do 18.00

– czwartek od godz. 13.00 do 17.30.

– piątek od 13:00 do 17:00.

1. Adwokat Karolina Walas, tel. 697 588 296, e-mail: karolina.walas87@gmail.com – wtorek od godz.15.00 do 19.00,

2. Radca Prawny Julita Kostka Twór, tel. 515 915 850, e-mail: julitakostka@wp.pl – środa od godz. 12.00 do 16.00,

3. Adwokat Agnieszka Furmańczak, tel. 664 047 411 e-mail: kancelariawschowa@tlen.pl – piątek od 12:00 do 16:00.

1. Radca Prawny Szymon Murak, tel. 693 684 837, e-mail: szymonmurak@wp.pl – poniedziałek od godz.15.00 do 19.00,

2. Adwokat Kamil Gross, tel. 601 591 778, e-mail: kamil.gross@adwokatura.pl – czwartek od godz. 12.00 do 16.00.

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji zlokalizowany we Wschowie przy ul. Kopernika 7

prowadzony przez organizacją pozarządową

CZYNNY:

poniedziałek od godz. 13.00-17.30
wtorek od godz.13.00 do 17.30,
środa od godz. 13.30 do 18.00
czwartek od godz. 13.00 do 17.30.
piątek od 13:00 do 17:00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Quizy wiedzy o prawie

1. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary:
2. Ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest tylko w stosunku do osoby, która:
3. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest:
4. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się:
5. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego:
6. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od
7. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych:
8. Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową to:
9. Za konsumenta uważa się:
10. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania:

11. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem:
12. Osobami prawnymi są:
13. Za zobowiązania państwowych osób prawnych Skarb Państwa:
14. Firma oddziału osoby prawnej zawiera:
15. Rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego są:
16. Za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego odpowiada:
17. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność:
18. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę:
19. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za:
20. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości za:

21. Do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami przepisy (przepisów) o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych:
22. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa nie wchodzi nieruchomość ani inne prawo, do przeniesienia którego wymagana jest forma aktu notarialnego, zbycie tego przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie:
23. Oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych), jest:
24. Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki jak:
25. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
26. Ziszczenie się warunku:
27. Jeżeli strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ziszczeniu się warunku:
28. Gdy warunek zawieszający jest niemożliwy, jak również przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego:
29. Warunek rozwiązujący niemożliwy oraz warunek rozwiązujący przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego:
30. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności:

31. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone w formie:
32. Okoliczność, że pełnomocnik, niebędący prokurentem, jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych:
33. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest:
34. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana:
35. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest:
36. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu; terminy przedawnienia:
37. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym:
38. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem:
39. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji przedawnienie:
40. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem 6 lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem: